دسته‌بندی محصولات
ویترین
داروهای تقویتی و مکمل
محصولات کودک
محصولات ویژه متاهلین
انواع ضد آفتاب
انواع رنگ مو
انواع داروهای گیاهی
محصولات بهداشت فردی
محصولات ارتوپدی
تجهزات پزشکی
محصولات بهداشت دهان
انواع کرم‌ها
محصولات مو
محصولات نرم‌کننده مو
محصولات ضدشوره مو
محصولات ضدریزش مو
محصولات مرطوب کننده
محصولات دور چشم
محصولات شیر خشک
گلوکز آمین کندروئیتین پلاس 21 سنتری
گلوکز آمین کندروئیتین پلاس 21 سنتری
51500 تومان

رویای جهانی بدون آرتروز ترکیبی ممتاز از 4 ماده گلوکز آمین، کندروئیتین سولفات،( MSMمتیل سولفونیل متان) و هیالورونیک اسید بوده که موجب بهبود و افزایش انعطاف پذیری مفاصل می گردد. گلوکز آمین: گلوکز آمین ترکیبی ضروری برای ساخت مایع بین مفصلی بوده و بطور گسترده ای در سراسر دنیا برای دستیابی به رویای جهانی بدون آرتروز توسط متخصصین به بیماران توصیه می شود.گلوکز آمین بطور طبیعی در منابع غذایی وجود نداشته و دریافت آن مستلزم مصرف مکمل هاست. این ماده برای ساخته شدن اجزای تاندون ها، غضروف و مایع سینوویال (مایع احاطه کننده فضای بین مفصلی) ضروری می باشد. این ترکیب با مهار فعالیت مواد تخریب کننده بافت غضروف از جمله آنزیم کلاژناز (تجزیه کننده کلاژن) و آنزیمهای پروتئولیتیک (تجزیه کننده پروتئینها) سبب محافظت از بافت غضروفی شده و تا حدودی اثرات ضد التهابی دارد. کندروئیتین سولفات: این ترکیب جهت ساخت کلاژن که ترکیبی ضروری برای استحکام بافت مفصلی است، ضرورت دارد. ترکیب فوق با ممانعت از فعالیت آنزیمهای لیزوزومی (تجزیه کننده غضروف ها) و کاهش مواد التهاب زااز بروز آسیبهای احتمالی به غضروف جلوگیری می کند. هیالورونیک اسید: یکی از ترکیبات مایع بین مفصلی بوده که باعث روان تر شدن و بهبود خشکی صبحگاهی مفاصل می گردد. MSM (متیل سولفونیل متان): در بیماران مبتلا به آرتروز در کاهش درد و التهاب مفاصل نقش دارد. قرص گلوکز آمین، کندروئیتین پلاس 21 سنتری هر چهار ترکیب گلوکز آمین، کندروئیتین ، MSM و هیالورونیک اسید را با هم دارد که می تواند به اثر بخشی آن در بهبود بیماری آرتروز بیفزاید.
کپسول نرم فنلين(30 تایی)باریج اسانس
کپسول نرم فنلين(30 تایی)باریج اسانس
5800 تومان

افزايش شير مادر در دوران شيردهي تسکين دردهاي دوران قاعدگي دارای اسانس رازيانه شيرين آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر: قاعدگی دردناک (dysmenorrhea) يکي از شايعترين اختلالات زنان است. بيش از 50% از دختران در دوران قاعدگي درد خفيفي دارند اما 10% به مدت 3-1 روز در ماه به استراحت مطلق نياز دارند. قاعدگي دردناک باعث تاثيرات نامطلوب روي روابط اجتماعي، از بين رفتن ساعات مفيد کاري زنان، غيبت دختران دانش آموز از مدرسه و زيان هاي اقتصادي فراوان ميشود. قاعدگي دردناک به دو نوع اوليه و ثانويه تقسيم ميشود که در نوع اوليه آن بيماري قابل تشخيص لگني وجود ندارد. در طب سنتي ايران رازيانه بعنوان ضد نفخ، مدر، دفع كننده سنگهاي مجاري ادراري و افزايش دهنده شير مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور بررسي اثرات فارماکولوژيک اسانس رازيانه بر روي انقباضات رحم ايزوله رت و محاسبه LD50 در رت؛ اكسي‌توسين(0.1, 1, 10 mu/ml) و پروستاگلاندين E2 (5×10-5 M) براي ايجاد انقباض عضلاني مورد استفاده قرار گرفت. دوزهاي مختلف از اسانس رازيانه شدت انقباضات ناشي از اكسي‌توسين و پروستاگلاندين E2 را به طور قابل توجهي كاهش داد ( به ترتيب 25 , 50 µg/ml براي اكسي‌توسين و 10 , 25 µg/ml براي پروستاگلاندين E2). همچنين اسانس رازيانه فركانس انقباضات ايجاد شده بوسيله پروستاگلاندين E2(نه فرکانس انقباضات ايجاد شده بوسيله اکسي توسين) را كاهش داد. در اين بررسيLD50 محاسبه شده با روش moving average برابر با mg/kg 1326 بود.(1) در ذيل به نتايج چند کارآزمايي باليني در ارتباط با تاثير اسانس رازيانه در تسکين درد دوران قاعدگي اشاره ميشود: 1- به منظور مقايسه اثر اسانس رازيانه شيرين با مفناميك اسيد در درمان قاعدگي دردناك اوليه، 30 خانم 15 تا 24 ساله مبتلا به ديسمنوره اوليه متوسط تا شديد در 3 دوره قاعدگي مورد بررسي قرار گرفتند. در دوره اول هيچ داروئي تجويز نشد (دوره كنترل)، در دوره دوم بيماران تحت درمان با مفناميك اسيد (250 ميلي‌گرم هر 6 ساعت) و در دوره سوم تحت درمان با اسانس رازيانه 2% (25 قطره هر 4 ساعت) قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه در مقايسه با دوره كنترل، هر دو دارو به صورت مؤثري درد قاعدگي را برطرف نمودند (P<0.001). زمان متوسط شروع اثر براي مفناميك اسيد 06/46 ± 5/67 دقيقه و براي رازيانه 9/48 ± 75 دقيقه بود كه از نظر آماري معني‌دار نبود (P=0.57). در روزهاي دوم و سوم قاعدگي مفناميك اسيد اثر قويتري نسبت به رازيانه داشت (P<0.05) با اينحال در ساير روزهاي قاعدگي بين دو دارو اختلاف معني‌دار آماري وجود نداشت. عارضه جانبي ناشي از مصرف مفناميك اسيد گزارش نشد. محققين نتيجه گرفتند ميتوان از رازيانه بعنوان يك داروي گياهي ايمن (safe) و مؤثر براي قاعدگي دردناك اوليه استفاده نمود.(2) 2- در طي يک کارآزمايي دوسو بيخبر متقاطع با کنترل دارونما در 60 دانشجوي دختر مجرد ساکن خوابگاه دانشگاه تهران در محدوده سني 25-17 سال که مبتلا به ديسمنوره اوليه بودند و شدت ديسمنوره آنها طبق سيستم درجه بندي شفاهيAndersch & Milsom در درجه 2 يا 3 و در تمامي يا اکثر دوره ها درد داشتند پس از معاينه و انجام سونوگرافي و تاييد ديسمنوره اوليه؛ بصورت تصادفي در 6 گروه (حاصل از 6 حالت ترکيب حروف A, B, C ) قرار گرفتند و هر فرد براي 3 دوره بررسي گرديد. در اين بررسي از قطره حاوي اسانس رازيانه 1% و 2% استفاده شد تا بيمار به محض شروع درد 40 قطره ميل نمايد و در صورت لزوم هر 4 ساعت آنرا تکرار نمايد. در صورت عدم کاهش درد تا 2 ساعت پس از مصرف داروي مورد آزمايش و غير قابل تحمل بودن درد، بيمار اجازه داشت داروي مسکن مورد استفاده معمول خود را مصرف و آنرا در فرم مربوطه يادداشت نمايد. براساس نتايج اين بررسي؛ در مقايسه با دارونما براي متغيير شدت درد اختلاف معني دار آماري بين گروه هاي دريافت کننده قطره 1% و 2% اسانس مشاهده گرديد(p<0.05). با توجه به نتايج حاصله، محققين نتيجه گرفتند که اسانس رازيانه 1% و 2 % باعث تسکين کامل درد قاعدگي به ترتيب در 8/52 % و 4/67% افراد و تسکين کم و جزيي درد به ترتيب در 2/47% و 6/28% افراد ميشود که تقريباً با اثرات داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي (NSAIDs) قابل مقايسه است.(3) 3-به‌ منظور مقايسه‌ تأثير قرص‌ ايبوپروفن‌ و اسانس‌ رازيانه‌ بر ديسمنوره‌ اوليه‌، در يك‌ كارآزمايي‌ باليني120دختر دبيرستاني مبتلا به ديسمنوره‌ متوسط‌ يا شديد كه‌ از 4 دبيرستان ‌مختلف شهر مشهد‌ به‌ طور تصادفي‌ انتخاب‌ و ‌شدت‌ ديسمنوره‌ در آنها با استفاده‌ از معيار گفتاري‌ چند بعدي‌ مشخص‌ شده بود به ‌مدت‌ يك‌ سيكل(سيكل‌ كنترل‌) تحت‌نظر قرار گرفتند و فرم‌ شماره‌ يك ‌را پر نمودند. در سيكل‌ دوم‌ و سوم‌ به‌ نيمي‌ از نمونه‌ها قرص‌ ايبوپروفن (400ميلي‌گرم‌، خوراكي‌ هر 8ـ4 ساعت‌ برحسب‌ نياز) و به‌ نيمي‌ ديگر قطره‌ اسانس‌رازيانه‌ 2% (30ـ20 قطره‌، خوراكي‌ هر 8ـ4 ساعت‌ برحسب‌ نياز) داده‌ شد و افراد شركت‌كننده‌ در تحقيق‌ دو عدد فرم‌ شماره‌ دو را در اين‌ دو سيكل‌ تکميل کردند. بر اساس نتايج حاصل از آناليز اطلاعات100نفر، اسانس2%گياه‌ رازيانه‌ موجب‌ كاهش‌ شدت‌ ديسمنوره(p<0.001) و مدت‌ ديسمنوره (p=0.000)در فرد گرديد و‌ اين‌ تسكين‌ با گروه‌ مصرف‌كننده قرص‌ ايبوپروفن‌ تفاوت‌ آماري‌ معني‌داري‌ نداشت و هر دو دارو به‌ يك‌ ميزان‌ موجب‌ تسكين‌ ديسمنوره‌ شدند. ميزان‌ نياز به‌ مصرف‌ مسكن‌ اضافي‌ در دو گروه‌ مشابه‌ بود (p=0.148) همچنين مصرف ‌اسانس‌ رازيانه‌ 2% موجب‌ كاهش‌ ميانگين‌ مدت‌ خونريزي‌ گرديد(p=0.045) . ميزان‌ خونريزي‌ قبل‌ و بعد از مصرف‌ اسانس‌ رازيانه‌ 2% تفاوت‌ معني‌داري ‌نداشت‌ (p=0.308) و مصرف‌ اسانس‌ رازيانه‌ موجب‌ تغييري‌ در ميزان‌خونريزي‌ نشد. در گروه‌ مصرف‌كننده‌ قرص‌ ايبوپروفن‌ كاهش‌ خونريزي‌ ديده‌ شد(p=0.038). رضايت‌ افراد از مصرف‌ داروها از نظر آماري‌ تفاوت‌ معني‌داري‌ نداشتند و مشابه‌ بودند.(P=NS) محققين نتيجه گرفتند در افرادي‌ كه‌ تمايل‌ به‌ مصرف‌ داروهاي‌ گياهي‌ دارند يا مصرف ‌داروهاي‌ ضدالتهاب‌ غير استروييدي‌ براي‌ آن‌ها ممنوع‌ مي‌باشد، اسانس‌ رازيانه ‌2% به‌ طور مؤثري‌ قادر به‌ تسكين‌ ديسمنوره‌ اوليه‌ مي‌باشد و مي‌تواند جانشين‌ مناسبي‌ براي‌ قرص‌ ايبوپروفن‌ محسوب‌ شود، اگرچه‌ مكانسيم‌ عمل‌ قطعي‌ اين‌گياه‌ ناشناخته‌ مي‌باشد.(4) 4- در يک كارآزمايي باليني آينده نگر، 60 دانش آموز با سابقه سندرم پيش از قاعدگي(PMS) انتخاب و در 5 سيكل قاعدگي(سيكل اول بدون مصرف دارو بعنوان كنترل، سيكل دوم و سوم با مصرف داروي رازيانه و سيكل چهارم و پنجم با مصرف داروي بابونه) بررسي شدند. بعد از هر سيكل، گروه مورد مطالعه با پر كردن پرسشنامه حاوي 16 علامت PMS و ديسمنوره مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج اين بررسي؛ كاهش معني داري در شدت علائم بين سيكل كنترل (پلاسبو) با سيكلهاي مصرف رازيانه و بابونه تنها در سه علامت درد شكم و لگن، خستگي و بيحالي و افسردگي يا عصبانيت از 16 علامت موجود در پرسشنامه مشاهده شد(p<0.05). در ساير موارد گرچه شدت علائم در سيكلهاي مصرف رازيانه و بابونه كمتر بود، اما تفاوت با سيكل بدون دارو معني دار نبود. محققين نتيجه گرفتند مصرف رازيانه و بابونه تنها بر3 علامت PMS و ديسمنوره تأثير قابل توجه آماري دارد كه در اين ميان بابونه بيشتر بر درد شكم و لگن، افسردگي و عصبانيت و رازيانه بيشتر بر كاهش خستگي و بيحالي مؤثر است.(5) از رازيانه براي درمان فقدان قاعدگي(amenorrhoea) و افزايش توليد شير در مادران شيرده نيز استفاده شده است.(
قطره خوراکی سوپر مينت باریج اسانس
قطره خوراکی سوپر مينت باریج اسانس
3200 تومان

- قطره 18 ميلي ليتري داراي قطره چکان در جعبه مقوايي با بروشور - ضد نفخ(carminative) - آنتي اسپاسموديک و ضد درد - درمان سوء هاضمه - تقويت معده(stomachic) عوارض جانبي: بطور کلي مصرف گياه نعنا، اسانس نعنا و منتول بيخطر است و در طبقه بندي GRAS (Generally Regarded As Safe) قرار دارد. تاکنون عارضه جانبي خاصي براي اين دارو گزارش نشده است. به ندرت تحريک مخاطي با علائمي مانند تهوع و سوزش در بعضي از افراد حساس گزارش شده است. نکات قابل توصيه: 1- بيماران مبتلا به ريفلاکس مروي - معدي (GERD) بايستي از مصرف نعنا اجتناب نمايند. 2- مصرف نعنا در بيماراني که از قبل به سوزش سر دل (heartburn) مبتلا بوده اند بايستي با احتياط صورت گيرد. 3 -بهتر است مبتلايان به سنگ کيسه صفرا در مصرف نعنا احتياط نمايند. 4- همانند ساير داروها ، قطره سوپر مينت را از دسترس اطفال دور نگهداريد. 5-بلافاصله پس از مصرف، درب شيشه را محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد. نظرات کاربران پیشنهادات و انتقادات ارسال به دوست
کپسول امگا_ اچ 3
کپسول امگا_ اچ 3
38000 تومان

کپسول امگا-اچ3 نتیجه سالها تحقیقات بیوشیمیدانان و متخصصین تغذیه است که با دارا بودن 33 عنصر بیولوژیکی یک ترکیب بی نظیر برای حفظ نشاط و سلامتی در هر سنی ارائه میدهد. ترکیبات: کپسول امگا-اچ3 یک مولتی ویتامین کامل است. این محصول حاوی 12 ویتامین و 9 ماده معدنی از قبیل آهن،روی، مس، منگنز و... میباشد. مقادیر هر یک از این ترکیبات کاملا بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده به صورت دقیق تنظیم شده است. این محصول علاوه بر ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن شامل انواع مکملهای دیگر از جمله جینسینگ میباشد. این گیاه که از دیرباز مورد توجه طبیبان طب سنتی بوده در تقویت سیستم ایمنی بدن، افزایش توان ذهنی، بهبود حافظه، تقویت قوای جنسی، افزایش تمرکز، بهبود عملکرد سیستم قلبی و عروقی و همچنین بهبود علائم یائسگی مؤثر میباشد. امگا 3 و روغن کبد ماهی موجود در این کپسول ها باعث تقویت حافظه، افزایش توان مغزی، کاهش کلسترول و تری گلیسیرید، کاهش فشار خون، کاهش دردهای مفصلی، کمک به بهبود افسردگی و کاهش علایم آسم خواهد شد. آنتی اکسیدانهای موجود در این محصول با از بین بردن رادیکالهای آزاد بدن، باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن خواهند شد. کپسول امگا-اچ3 حاوی عصاره گرده گل میباشد که طی یک فرآیند ویژه در کشور سوئیس تولید میشود. استفاده از این ماده باعث افزایش قدرت بدن و پیشگیری از بیماری پروستات و کاهش علایم مربوط به این بیماری میشود.هر کپسول امگا-اچ3 حاوی 30 میلی گرم پابا میباشد. این ماده در سلامت عمومی بدن، به ویژه سلامت پوست و مو بسیار مؤثر است. روغن جوانه گندم موجود در این محصول به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی ویژه خود باعث پیشگیری از علائم پیری خواهد شد. به علاوه این روغن با کنترل تولید کلسترول در بدن، باعث افزایش کلسترول مفید و کاهش کلسترول مضر در خون خواهد شد. موارد مصرف: کپسول امگا-اچ3 یک منبع کامل از مواد مغذی را برای بدن تامین میکند. هر کس در هر سنی و سالی که باشد میتواند با مصرف این محصول نشاط و جوانی خود را حفظ کند. این محصول به ویژه برای کسانی که بعد از یک دوره بیماری توان بدن خود را از دست داده اند، میتواند بسیار مفید باشد و به احیای دوباره بدن آنها کمک کند. مصرف این قرص برای خانمهای یائسه نیز بسیار مفید است و میتواند از بروز بسیاری از مشکلات مربوط به این دوره پیشگیری نماید. مصرف این محصول برای آقایانی که از بیماری پروستات رنج میبرند نیز بسیار مفید است و مصرف مداوم آن میتواند باعث بهبود علائم این بیماری شود.
  شامپو سر و بدن درماسیف مناسب جهت پوست های چرب،مختلط و دارای آکنه
شامپو سر و بدن درماسیف مناسب جهت پوست های چرب،مختلط و دارای آکنه
10800 تومان

شستشو دهنده و پاك كننده قوى جهت پيشگيري و كمك به درمان عفونت هاى قارچى و باكتريايى پوست و كف سر، درماتيت سبورئيك و آكنه ولگاريس ویژگی ها: • تنظيم فلور طبيعى پوست • رفع چربى اضافى بدون ايجاد خشكي در افراد با پوست و كف سر چرب و مستعد به آكنه • جلوگيرى از ايجاد جوش و آكنه و رفع التهابات ناشى از عفونت هاى پوستى • بهبود و تسكين خارش و التهاب پوست و كف سر • رفع بوى نامطبوع بدن • عدم ایجاد خشکی پوست و کف سر توصیه های درماتولوژیک: بسياري از افراد پس از آن، داراي کف سر چرب و پوست چرب، جوشدار و حساس در مي باشند. پوست چرب در اثر ازدياد ترشح سبوم از غدد سباسه پوست در بسياري از نقاط بدن ايجاد مي گردد. جوش و آکنه شایع ترین مشکل پوست های چرب می باشد که با درجات مختلف تظاهر می کند. استفاده از شوینده های فاقد هر گونه مواد صابوني و قليايي حاوي سورفاكتانت هاي ملايم، مواد آنتي باكتريال و ضد قارچ و مواد تنظيم كننده ترشح چربي، داراي pH سازگار با پوست و اثرات ضد التهابي به طور وسيعي جهت پاكسازي و تنظيم چربي پوست و جلوگيري از ايجاد جوش و آكنه و کمک به درمان آن، در افراد داراي کف سر چرب و پوست چرب، جوشدار و دارای آکنه مورد استفاده قرار مي گيرند
کپسول زینک پلاس 10 mg یوروویتال
کپسول زینک پلاس 10 mg یوروویتال
28100 تومان

عنصر روی یکی از مهمترین مواد معدنی مورد نیاز بدن هست که نقش بسیار مهمی در سلامتی هر فرد دارد. هر فرد سالم روزانه نیاز به مصرف 10 الی 15 میلی گرم روی در رژیم غذایی خود دارد. منابعی مثل جگر، گوشت قرمز، میگو،عدس، گردو، تخم مرغ و لبنیات حاوی مقادیری روی میباشند. به طور مثال هر 100 گرم عدس حدود 4 الی 5 میلی گرم روی وجود دارد. با این حال تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که در اکثر افراد مقدار دریافتی این عنصر حیاتی بسیار کمتر از مقدار مورد قبول آن میباشد. مصرف مکملهای روی میتواند تا حد زیادی نیاز بدن را به این ماده معدنی مفید تامین کند. ترکیبات: شرکت یورویتال آلمان با ترکیب این ماده معدنی با ویتامین های گروه ب، ترکیبی بسیار ایده آل برای مصرف روزانه ارائه داده است. هر کپسول زینک پلاس حاوی 10 میلی گرم روی، ویتامین‌های گروه ب، فولیک اسید، نیکوتینامید و پانتوتنیک اسید، می‌باشد. موارد مصرف: عنصر روی در حفظ سلامت و زیبایی پوست، مو و ناخن نقش اساسی دارد. به علاوه تحقیقات نشان داده که این عنصر در بهبود زخم‌های بدن نقش مهمی دارد و کسانی که دچار کمبود روی بوده‌اند در مدت زمانی به مراتب طولانی تر زخم آنها بهبود پیدا کرده است. به ویژه مصرف روی در بیماران دیابتی بسیار حائز اهميت است. چرا که یکی از مهمترین مشکلات این بیماران زخم‌های پا می‌باشد. مصرف روی می‌تواند به بهبود این زخم‌ها کمک کند. به علاوه مصرف روی در افرادی که دچار سوختگی شده‌اند بسیار مفید خواهد بود و باعث ترمیم هر چه زودتر سوختگی‌ها می‌شود. به عبارت ساده‌تر روی یک ترمیم کننده بافتی و پوستی می‌باشد. به علاوه کمبود روی در مردان و زنان میتواند موجب اختلال در باروی شود. مصرف روی در دوران بارداری هم بسیار با اهمیت می باشد. کمبود روی باعث عدم رشد کافی جنین و یا حتی زایمان زودرس می‌شود. با مشاهده در هر یک از علایم زیر امکان کمبود روی در بدن وجود دارد: 1- عدم بهبودی زخم‌ها 2- ریزش مو 3- اختلال در رشد ناخن‌ها 4- پوسیدگی دندان‌ها 5- کندی رشد در کودکان 6- خشکی پوست و اگزما 7- کاهش اشتها 8- اختلال در حس بینایی، بویایی و چشایی 9- زخم معده 10- عدم تمرکز کافی عوراض احتمالی: به طور کلی برای جذب بیشتر روی بهتر است آن را حدود دو ساعت بعد از غذا مصرف کنید. ولی در صورت ایجاد تهوع، میتوانید روی را همراه غذا صرف کنید. همچنین کسانی که ناراحتی های روده ای و کبدی دارند حتما قبل از مصرف مکمل روی با پزشک خود مشورت نمایند.
کرم ویتامین E
کرم ویتامین E
3120 تومان

حاوی ويتامين E که علاوه بر محافظت پوست در مقابل پرتوهای فرابنفش، مرطوب کننده و دارای خواص ضد التهابی است نرم کننده و بهبود دهندة علائم درماتيت، اگزما و خشکی پوست برای پوست های خشک و حساس با چربی مناسب اين محصول سبب ايجاد لايه نفوذ ناپذير روی پوست و کاهش تبخير آب میشود کرم ویتامینE دکترژیلا حاوی ترکیبات ارزشمند مرطوب کننده و نرم کننده پوست مثل روغن آووکادو، عصاره برگ زیتون، آلانتوئین، روغن بادام و روغن جوانه گندم مرطوب کننده های طبیعی پوست (NMF) با نام تجاری لاکتیل میباشد که اثر التیام بخش ونرم کننده (Emollient) فوق العاده ای به کرم می بخشد و آن را برای پوست های خشک، حساس و آسیب دیده مناسب ساخته و در بهبود علائم درماتیت ها، اگزما و خشکی پوست بسیار موثر هستند. همچنین وجود ویتامین های E و C پایدار قدرت آنتی اکسیدان به فرآورده میدهند. و بدین ترتیب این کرم در پیشگیری از ایجاد چروک های سطحی پوست صورت نیز بسیار موثر است. روغن آووکادو معجون کم نظیری از ترکیبات التیام بخش و مرطوب کننده است که ارزش مغذی آن برای پوست ، فراورده های حاوی آن را از سایرین متمایز می نماید. وجود عصاره برگ زیتون به دلیل قدرت رطوبت رسانی و آنتی اکسیدانی بالا در مرطوب کنندگی و کاهش چروک نقش بسزایی دارد
قطره خوراکی فنلين باریج اسانس
قطره خوراکی فنلين باریج اسانس
2900 تومان

- تسکين دردهاي دوران قاعدگي (Primary dysmenorrhea) - افزايش شير مادر در دوران شيردهي دارای اسانس رازيانه شيرين آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر: قاعدگي دردناک (dysmenorrhea) يکي از شايعترين اختلالات زنان است. بيش از 50% از دختران در دوران قاعدگي درد خفيفي دارند اما 10% به مدت 3-1 روز در ماه به استراحت مطلق نياز دارند. قاعدگي دردناک باعث تاثيرات نامطلوب روي روابط اجتماعي، از بين رفتن ساعات مفيد کاري زنان، غيبت دختران دانش آموز از مدرسه و زيان هاي اقتصادي فراوان ميشود. قاعدگي دردناک به دو نوع اوليه و ثانويه تقسيم ميشود که در نوع اوليه آن بيماري قابل تشخيص لگني وجود ندارد. در طب سنتي ايران رازيانه بعنوان ضد نفخ، مدر، دفع كننده سنگهاي مجاري ادراري و افزايش دهنده شير مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور بررسي اثرات فارماکولوژيک اسانس رازيانه بر روي انقباضات رحم ايزوله رت و محاسبه LD50 در رت؛ اكسي‌توسين(0.1, 1, 10 mu/ml) و پروستاگلاندين E2 (5×10-5 M) براي ايجاد انقباض عضلاني مورد استفاده قرار گرفت. دوزهاي مختلف از اسانس رازيانه شدت انقباضات ناشي از اكسي‌توسين و پروستاگلاندين E2 را به طور قابل توجهي كاهش داد (به ترتيب 25 , 50 µg/ml براي اكسي‌توسين و 10 , 25 µg/ml براي پروستاگلاندين E2). همچنين اسانس رازيانه فركانس انقباضات ايجاد شده بوسيله پروستاگلاندين E2(نه فرکانس انقباضات ايجاد شده بوسيله اکسي توسين) را كاهش داد. در اين بررسي LD50 محاسبه شده با روش moving average برابربا mg/kg 1326 بود.(1) در ذيل به نتايج چند کارآزمايي باليني در ارتباط با تاثير اسانس رازيانه در تسکين درد دوران قاعدگي اشاره ميشود: 1- به منظور مقايسه اثر اسانس رازيانه شيرين با مفناميك اسيد در درمان قاعدگي دردناك اوليه، 30 خانم 15 تا 24 ساله مبتلا به ديسمنوره اوليه متوسط تا شديد در 3 دوره قاعدگي مورد بررسي قرار گرفتند. در دوره اول هيچ داروئي تجويز نشد (دوره كنترل)، در دوره دوم بيماران تحت درمان با مفناميك اسيد (250 ميلي‌گرم هر 6 ساعت) و در دوره سوم تحت درمان با اسانس رازيانه 2% (25 قطره هر 4 ساعت) قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه در مقايسه با دوره كنترل، هر دو دارو به صورت مؤثري درد قاعدگي را برطرف نمودند(P<0.001). زمان متوسط شروع اثر براي مفناميك اسيد 46.06±67.5 دقيقه و براي رازيانه 48.9± 75 دقيقه بود كه از نظر آماري معني‌دار نبود(P=0.57). در روزهاي دوم و سوم قاعدگي مفناميك اسيد اثر قويتري نسبت به رازيانه داشت (P<0.05) با اينحال در ساير روزهاي قاعدگي بين دو دارو اختلاف معني‌دار آماري وجود نداشت. عارضه جانبي ناشي از مصرف مفناميك اسيد گزارش نشد. محققين نتيجه گرفتند ميتوان از رازيانه بعنوان يك داروي گياهي ايمن (Safe) و مؤثر براي قاعدگي دردناك اوليه استفاده نمود.(2) 2- در طي يک کارآزمايي دوسو بيخبر متقاطع با کنترل دارونما در 60 دانشجوي دختر مجرد ساکن خوابگاه دانشگاه تهران در محدوده سني 25-17 سال که مبتلا به ديسمنوره اوليه بودند و شدت ديسمنوره آنها طبق سيستم درجه بندي شفاهيAndersch & Milsom در درجه2 يا 3 و در تمامي يا اکثر دوره ها درد داشتند پس از معاينه و انجام سونوگرافي و تاييد ديسمنوره اوليه؛ بصورت تصادفي در 6 گروه (حاصل از6 حالت ترکيب حروفA, B, C ) قرار گرفتند و هر فرد براي 3 دوره بررسي گرديد. در اين بررسي از قطره حاوي اسانس رازيانه 1% و 2% استفاده شد تا بيمار به محض شروع درد 40 قطره ميل نمايد و در صورت لزوم هر 4 ساعت آنرا تکرار نمايد. در صورت عدم کاهش درد تا 2 ساعت پس از مصرف داروي مورد آزمايش و غير قابل تحمل بودن درد، بيمار اجازه داشت داروي مسکن مورد استفاده معمول خود را مصرف و آنرا در فرم مربوطه يادداشت نمايد. براساس نتايج اين بررسي؛ در مقايسه با دارونما براي متغيير شدت درد اختلاف معني دار آماري بين گروه هاي دريافت کننده قطره 1% و2% اسانس مشاهده گرديد(p<0.05). با توجه به نتايج حاصله، محققين نتيجه گرفتند که اسانس رازيانه 1% و2 % باعث تسکين کامل درد قاعدگي به ترتيب در 52.8 % و 67.4% افراد و تسکين کم و جزيي درد به ترتيب در 47.2% و 28.6% افراد ميشود که تقريباً با اثرات داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي (NSAIDs) قابل مقايسه است.(3) 3-به‌ منظور مقايسه‌ تأثير قرص‌ ايبوپروفن‌ و اسانس‌ رازيانه‌ بر ديسمنوره‌ اوليه‌، در يك‌ كارآزمايي‌ باليني120دختر دبيرستاني مبتلا به ديسمنوره‌ متوسط‌ يا شديد كه‌ از 4 دبيرستان ‌مختلف شهر مشهد‌ به‌ طور تصادفي‌ انتخاب‌ و ‌شدت‌ ديسمنوره‌ در آنها با استفاده‌ از معيار گفتاري‌ چند بعدي‌ مشخص‌ شده بود به ‌مدت‌ يك‌ سيكل(سيكل‌ كنترل‌) تحت‌نظر قرار گرفتند و فرم‌ شماره‌ يك ‌را پر نمودند. در سيكل‌ دوم‌ و سوم‌ به‌ نيمي‌ از نمونه‌ها قرص‌ ايبوپروفن (400ميلي‌گرم‌، خوراكي‌ هر 8ـ4 ساعت‌ برحسب‌ نياز) و به‌ نيمي‌ ديگر قطره‌ اسانس‌رازيانه‌ 2% (30ـ20 قطره‌، خوراكي‌ هر 8ـ4 ساعت‌ برحسب‌ نياز) داده‌ شد و افراد شركت‌كننده‌ در تحقيق‌ دو عدد فرم‌ شماره‌ دو را در اين‌ دو سيكل‌ تکميل کردند. بر اساس نتايج حاصل از آناليز اطلاعات100نفر، اسانس2%گياه‌ رازيانه‌ موجب‌ كاهش‌ شدت‌ ديسمنوره(p<0.001) و مدت‌ ديسمنوره (p=0.000)در فرد گرديد و‌ اين‌ تسكين‌ با گروه‌ مصرف‌كننده قرص‌ ايبوپروفن‌ تفاوت‌ آماري‌ معني‌داري‌ نداشت و هر دو دارو به‌ يك‌ ميزان‌ موجب‌ تسكين‌ ديسمنوره‌ شدند. ميزان‌ نياز به‌ مصرف‌ مسكن‌ اضافي‌ در دو گروه‌ مشابه‌ بود(p=0.148) همچنين مصرف ‌اسانس‌ رازيانه‌ 2% موجب‌ كاهش‌ ميانگين‌ مدت‌ خونريزي‌ گرديد. (p=0.045) ميزان‌ خونريزي‌ قبل‌ و بعد از مصرف‌ اسانس‌ رازيانه‌ 2% تفاوت‌ معني‌داري ‌نداشت‌ (p=0.308) و مصرف‌ اسانس‌ رازيانه‌ موجب‌ تغييري‌ در ميزان‌خونريزي‌ نشد. در گروه‌ مصرف‌كننده‌ قرص‌ ايبوپروفن‌ كاهش‌ خونريزي‌ ديده‌ شد. (p=0.038)رضايتمندي‌ نمونه‌ها از مصرف‌ داروها از نظر آماري‌ تفاوت‌ معني‌داري‌ نداشتند و مشابه‌ بودند.(P=NS) محققين نتيجه گرفتند در افرادي‌ كه‌ تمايل‌ به‌ مصرف‌ داروهاي‌ گياهي‌ دارند يا مصرف ‌داروهاي‌ ضدالتهاب‌ غير استروييدي‌ براي‌ آن‌ها ممنوع‌ مي‌باشد، اسانس‌ رازيانه‌2% به‌ طور مؤثري‌ قادر به‌ تسكين‌ ديسمنوره‌ اوليه‌ مي‌باشد و مي‌تواند جانشين‌ مناسبي‌ براي‌ قرص‌ ايبوپروفن‌ محسوب‌ شود، اگرچه‌ مكانسيم‌ عمل‌ قطعي‌ اين‌گياه‌ ناشناخته‌ مي‌باشد. (4) 4- در يک كارآزمايي باليني آينده نگر،60 دانش آموز با سابقه سندرم پيش از قاعدگي(PMS) انتخاب و در 5 سيكل قاعدگي(سيكل اول بدون مصرف دارو بعنوان كنترل، سيكل دوم و سوم با مصرف داروي رازيانه و سيكل چهارم و پنجم با مصرف داروي بابونه) بررسي شدند. بعد از هر سيكل، گروه مورد مطالعه با پر كردن پرسشنامه حاوي 16 علامت PMS و ديسمنوره مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج اين بررسي؛ كاهش معني داري در شدت علائم بين سيكل كنترل (پلاسبو) با سيكلهاي مصرف رازيانه و بابونه تنها در سه علامت درد شكم و لگن، خستگي و بيحالي و افسردگي يا عصبانيت از 16 علامت موجود در پرسشنامه مشاهده شد(p<0.05). در ساير موارد گرچه شدت علائم در سيكلهاي مصرف رازيانه و بابونه كمتر بود، اما تفاوت با سيكل بدون دارو معني دار نبود. محققين نتيجه گرفتند مصرف رازيانه و بابونه تنها بر3 علامت PMS و ديسمنوره تأثير قابل توجه آماری دارد كه در اين ميان بابونه بيشتر بر درد شكم و لگن، افسردگي و عصبانيت و رازيانه بيشتر بر كاهش خستگي و بيحالي مؤثر است.(5) از رازيانه براي درمان فقدان قاعدگي(amenorrhoea) و افزايش توليد شير در مادران شيرده نيز استفاده شده است.(6)
قرص مولتی پریناتال نیچرمید
قرص مولتی پریناتال نیچرمید
65000 تومان

بدن ما همواره نیازمند ویتامین ها و مواد معدنی مختلفی هست. هر کدام از این ویتامین ها و مواد معدنی نقش خاصی در سلامتی بدن دارند که کمبود هر کدام از آنها موجب بیماریهای مختلفی خواهد بود. یک رژیم غذایی درست و حساب شده میتواند ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن را به خوبی تامین کند. اما متاسفانه رژیمهای غذایی روزانه ما فاقد مقدار کافی ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند و تنها میتوانند بخش کوچکی از نیازهای بدن ما را برطرف کنند. در دوران بارداری که یکی از مهمترین دوران های زندگی هر خانم میتواند باشد توجه به تامین ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن اهمیت چند برابری دارد. چرا که کوچکترین کمبود این مواد میتواند آسیبهای جبران ناپذیری به مادر و جنین برساند. علاوه بر دوران بارداری، توجه به تامین نیازهای روزانه بدن به ویتامین ها و مواد معدنی در دوران شیردهی هم اهمیت فراوانی دارد. شرکت نیچرمد با ارائه فرمولی بی نظیر از مواد معدنی و ویتامین ها، توانسته بسیاری از نیازهای روزانه بدن خانم باردار یا شیرده را در یک قرص جمع کند. تركيبات: این قرص شامل ویتامینهای آ، ث، ای، و همه ویتامین های گروه ب از قبیل تیامین، نیاسین، ریبوفلاوین، ب6 و ب12 هست. به علاوه این قرص شامل مواد معدنی کلسیم، روی و آهن هست که در رشد و نمو جنین و سلامت او تاثیر بسزایی دارند. فولیک اسید موجود در این قرص یکی از نیازهای اصلی هر خانم بارداری هست که در تشکیل لوله عصبی جنین ضروری است.
شامپو تثبیت کننده رنگ موی سینره ( مخصوص موهای رنگ شده)
شامپو تثبیت کننده رنگ موی سینره ( مخصوص موهای رنگ شده)
9694 تومان

رنگهای دائمی مو موادی کاملاً شیمیایی هستند و به چند طریق باعث آسیب رساندن به موها می گردند: اول اینکه دارای ماهیت قلیایی هستند و pH پوست سر را به سمت قلیایی می برند و دوم اینکه جهت نفوذ به درون مو به کوتیکول مو صدمه می زنند و باعث از بین رفتن رطوبت مو می گردند. در فرمولاسیون شامپوی تثبیت کننده رنگ موی سینره سعی شده است از مواد طبیعی جهت ترمیم مو و حفظ رنگ مو بهره گرفته شود تا مو خوش حالت و درخشان باشد و نیاز به رنگ کردن مجدد موها کمتر شود. در فرمولاسیون این شامپو از عصاره انار و پلیمرهای سیلیکونی جهت ثبات بخشیدن به رنگ مو و ترمیم ساقه مو استفاده شده است. این شامپو خاصیت شویندگی ملایم دارد تا باعث صدمه بیشتر به موها نشود. شویندگی ملایم به همراه مواد آنتی اکسیدان و مواد ترمیم کننده، قدرت فراوانی در حفظ Shade رنگ مو و درخشندگی مو به این شامپو می بخشد. این محصول pH مو را به 5.5-5 می رساند و باقیمانده قلیایی رنگ مو را از روی مو حذف می کند.دارای عصاره انارو پلیمرهای کوارترنیزه جهت تثبیت رنگ مو حاوی فیلتر ضد آفتاب جهت محافظت از رنگ مو دارای شوینده های مناسب برای ثبات رنگ مو افزایش درخشندگی، شادابی و لطافت موهای رنگ شده
قرص کلرلا
قرص کلرلا
35800 تومان

کلرلا یک محصول کاملا طبیعی است که از جلبکی تک سلولی به همین نام تهیه شده است. این جلبک حاوی انواع ویتامین ها، مواد معدنی، امگا 3، پروتئین و اسیدهای آمینه میباشد. مطالعات انجام شده روی این محصول تاثیر کلرلا را روی سلامتی انسان به اثبات میرساند. ترکیبات: این محصول کاملا طبیعی بوده و در واقع نتیجه یک فعالیت کشاورزی میباشد. کلرلا در استخرهای بزرگ آب تمیز پرورش می یابد. این جلبک که از اولین اشکال حیات روی زمین به حساب می آید، تاثیرات معجزه آسایی روی سلامتی بدن دارد. اولین تحقیقات روی این جلبک در دهه 1940 توسط ژاپنی ها انجام پذیرفت. امروزه بزرگترین تولید کننده این جلبک، کشور تایوان میباشد. شرکت تولید کننده کلرلا این محصول را با دقتی بسیار از نظر خلوص و آلودگی های احتمالی مورد آزمایش قرار میدهد. این شرکت تنها شرکت دنیاست که اجازه صدور جلبک کلرولا را به ژاپن دارد و مورد تائید وزارت بهداشت ژاپن میباشد. کلرلا معجونی از انواع ریز مغذی های سودمند برای بدن میباشد. این محصول شامل طیف بسیار وسیعی از ویتامین هاست و در واقع یک مولتی ویتامین طبیعی به حساب می آید. به علاوه این محصول حاوی بسیاری از مواد معدنی مورد نیاز بدن، همچون آهن، کلسیم، پتاسیم، روی و منیزیم میباشد. کلرلا حاوی 55 درصد پروتئین و 18 نوع اسید آمینه میباشد. موارد مصرف: تا کنون مطالعات بسیار وسیعی روی جلبک کلرلا و فواید استفاده از آن در سراسر جهان صورت پذیرفته است. این مطالعات اثر بخشی کلرلا را در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها به اثبات رسانده است. یکی از کاربردهای این محصول که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه متخصصین تغذیه قرار گرفته است، استفاده از کلرلا برای کاهش وزن میباشد. به توجه به منشاء گیاهی این محصول استفاده از کلرلا برخلاف داروهای شیمیایی که برای این منظور به کار میروند، هیچگونه عوارض جانبی ندارد. به علاوه مطالعات اخیر نشان میدهد مصرف کلرلا باعث کاهش چربی بدن، کاهش کلسترول و تنظیم میزان قند خون خواهد شد. همچنین تاثیر کلرلا در تنظیم فشار خون به اثبات رسیده است. کلرلا یه آنتی اکسیدان بسیار قوی نیز به حساب می آید و میتواند از آسیبهای رادیکالهای آزاد به بدن جلوگیری نماید. کلرلا یک ماده ضد سرطان نیز شمرده میشود و استفاده مداوم از آن تا حد قابل توجهی از ابتلا به انواع سرطانها پیشگیری خواهد کرد. مصرف کلرلا در بیماران سرطانی نیز میتواند بسیار مفید باشد و عوارض شیمی درمانی و رادیوتراپی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. اخیرا تحقیقات بسیار گسترده ای در زمینه تاثیر کلرلا در درمان بیماری کبد چرب انجام پذیرفته است. این تحقیقات نشان میدهد، کلرلا به عنوان یک آنتی اکسیدان می تواند اثر حفاظتی و درمانی قابل توجهی روی کبد و جلوگیری از ایجاد و پیشرفت بیماری کبد چرب و پیشگیری از آسیبهای کبدی داشته باشد.